ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ตามอนุมัติ อก.บษ.

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ External Control Cable ตาม Specification RCBL-030/2551
1. ชนิดสาย CVVS 5C/2.5 sq.mm. 200 เมตร
2. ชนิดสาย CVVS 5C/4 sq.mm. 2,500 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2559 ถึง 19 มกราคม 2559
วันที่เสนอราคา : 20 มกราคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 845,300.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    บาท
ราคากลาง : 845,300.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455294 ต่อ 10611           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590110110837343_3 ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ผู้สนใจเสนอราคา ต้องแสดงเอกสารแสดงการลงทะเบียนในระบบ e – GP


ผู้รับผิดชอบ : เอกพงศ์ พงษา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2559