ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบญ.(จซ.)4897/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : การจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบบไฟฟ้าพื้นที่ กฟอ.แกลง และ กฟย.ในสังกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 27 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 15 มกราคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 6,093,325.15    บาท
ราคากลาง : 6,093,325.15    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 304,667    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038672681           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610112110524307_ปปช.ตัดต้นไม้ 60-61.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610112105803141_ประกาศเชิญชวนต้นไม้.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สัทธา เจริญทวี    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 12 มกราคม 2561