ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   S1(B)INSULATOR(I)009/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097275658
รายละเอียด : จัดซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต 115 เควี สำหรับงานปรับปรุงระบบสายส่งไลน์ สฟฟ.ระนอง 1(กฟผ.)-สฟฟ.ระนอง2 ช่วงที่1-4
จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 7 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 28 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,370,252.15    บาท
ราคากลาง : 6,625,161.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : รายการที่1 ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100 - 1,200 มม. รับแรงดึง ไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน
เป็นเงิน 262,190.00 บาท
   บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    032-598538-43 ต่อ10326           Fax :    032-598156           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621004153700116_แบบแสดงราคากลางลูกถ้วยฯ 009.2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621007135818554_ประกาศซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต 115 เควี.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรินยา สุทธารมย์    E-mail : salinya.sut@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2562