ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-TSDP.9.1(E)-023/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037292145
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน สำหรับงานก่อสร้าง Underground Cable เพื่อเชื่อมโยงระบบ 115 เควี วงจรที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครสวรรค์ (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) จังหวัดนครสวรรค์ ตาม คพส.9.1
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 7 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,124,316.98    บาท
ราคากลาง : 2,317,226.46    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 22    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-9066           Fax :    0-2590-9068           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630325152825323_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630325152825292_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิมล เสนารายณ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563