ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.3 ลบ.(ปบ)eb01/62

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097255238
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสื่อสารโทรคมนาคมเชิงคุณภาพ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 12 กันยายน 2562 ถึง 18 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 19 กันยายน 2562
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 906,018.90    บาท
ราคากลาง : 906,018.90    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036-413290           Fax :    036-422660           E-mail :    arthit.tha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620911152201153_แบบ ปปช.07 ().pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620911152201059_03011202.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อาทิตย์ ธนิยผล    E-mail : arthit.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2562