ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(ตบ.)/1605/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อ Corona Viewer และ Ultrasonic Probe Type 2
ระยะเวลาขายแบบ : 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 14 กรกฎาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,938,500    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 277,500    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : กฟภ. จะพิจารณาจากราคารวมที่เสนอมาต่ำที่สุด ในแต่ละรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600619110136134_ปปช 07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600619110136118_1.1.1 ประกาศ ประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิติกรณ์ แป้นทอง    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2560