ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 กฟฟ.หกง.(บป.)83/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017157249
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(งดจ่าย)
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 548910    บาท
ราคากลาง : 548910    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036379444           Fax :    036379455           E-mail :    mayuree.mee@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620110153758167_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ -.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620110153758120_e-2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นัยนา เพชรณสังกุล    E-mail : naiyana.phe@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562