ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(ปฮ.) 117/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ซื้อไม้ชักฟิวส์ จำนวน 29 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 16 มกราคม 2560 ถึง 30 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : 31 มกราคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 620600    บาท
ราคากลาง : 620600    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    ๐-๓๘๔๕-๕๒๗๓ , ๐-๓๘๔๕-๕๒๙๓ ต่อ ๑๐๖๒๖           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600110122011568_ปปช.07...pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2560