ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-TSDP.9.2(A)-055/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057069374
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ Power Transformer สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 9 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 10 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 31,211,964.20    บาท
ราคากลาง : 21,442,800.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1,560,600.00 บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-5909066           Fax :    02-5909068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630520155341079_01 ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630520155341048_02 ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณญาดา รุธิรโก    E-mail : nayada.rut@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2563