ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 คล(บป) 3/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127471384
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกงดจ่ายไฟ ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 18 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1385115    บาท
ราคากลาง : 1385115    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025987490           Fax :    025987486           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111132418873_ตารางวงเงิน งดจ่ายไฟ 2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111132418841_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชัชฎาภรณ์ ฝูงชมเชย    E-mail : chadchdapron.mon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562