ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จป.ฉ.1 กกค (ยธ) 56/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61107048780
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้าที่อาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามเลขที่ จป.ฉ.1 กกค (ยธ) 56/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 9 ตุลาคม 2561 ถึง 17 ตุลาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 18 ตุลาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 891,887.80    บาท
ราคากลาง : 889,450    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 300    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042-931133 ต่อ 10170           Fax :    042-931133           E-mail :    ิCivil.pea.1@Gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611009164904402_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน สว..pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : จารุวัฒน์ คำชนะ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2561