ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(ตบ.)551/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูชนิดตาข่าย 3,715 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สฟฟ.จันทบุรี ไลน์ 3 จำนวน 1,636 ต้น วงเงิน 428,877.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กลุ่มที่ 2 สฟฟ.จันทบุรี ไลน์ 4 จำนวน 2,079 ต้น วงเงิน 545,009.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่เสนอราคา : 29 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 973,887.25    บาท
ราคากลาง : 973,887.25    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3845-5293 ต่อ 10623           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590217173554812_ปปช.07 กันงู.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590217173554765_ประกาศกันงู.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กฤษฎา เทพศาสตรา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2559