ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   e-Auction  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.01A/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ GALVANAIZED STEEL WIRE จำนวน 4 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุ ปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 17 มีนาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 30 มีนาคม 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 30214449.21    บาท
ราคากลาง : 30214449.21    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2675    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1510723    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาต่อรายการ
-เงื่อนไขจัดซื้อ เป็นไปตามแบบประกวดราคา เลขที่ ปก.ก.2กบญ.01A/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600316125931337_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา ลวดเหล็ก.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600316125931322_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค e-Auc 01A-60.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการประกวดราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th ประกาศ TOR และ www.gprocurement.go.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 มีนาคม 2560