ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปธ.002/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057099392
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงาน Smart Black Office ด้านปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน ในพื้นที่ กฟอ.ปักธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 26 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 855,251.00    บาท
ราคากลาง : 830,427.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 321    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0 4428 4394           Fax :    0 4428 4397           E-mail :    chatchai.nuj@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630519173603314_4ฟอร์มตารางปปช I-63-f-PTCXX.ZF.0001.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630519173603251_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชัชชัย นุใจกอง    E-mail : chatchai.nuj@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2563