ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)081D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097097918
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ต.มม. ตามโครงการ คพพ.1
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กันยายน 2562 ถึง 13 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 16 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,112,800.00    บาท
ราคากลาง : 1,112,800.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620906100653800_ประกาศราคากลาง 081D-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620906100653800_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : sasinoot.kho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 กันยายน 2562