ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก2 กบษ.(บฟ.) 226 /2561 ลว. 16 มค 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ Inductor Voltage Transformer (IVT) 115 kV ทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับสถานีไฟฟ้าคลองใหม่ จำนวน 3 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 19 มกราคม 2561 ถึง 26 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 29 มกราคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 858,675 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว    บาท
ราคากลาง : 858,675 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038 784 944 ต่อ 10611           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1 ตาม Specification RMTR-008/2552 item 7
2 สงวนสิทธิที่จะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์กับบริษัทเสนอราคาต่ำสุด
3 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด
4 ใบเสนอราคาที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือมีเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับเอกสารประกอบ จะไม่รับการพิจารณา
5 การเสนอราคาผลิตภัณฑ์ให้เสนอยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงอย่างเดียว
6 เสนอราคารวมค่าขนส่งถึง กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610117091341076_ปปช 07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610117091341029_01011003.PDF   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : เอกพงศ์ พงษา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2561