ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   สซ.ก.2 กบล.(มม.)/01/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ( ภาคกลาง ) จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจัดซื้อเครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Fully automatic oil test set) จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางในการเสนอราคาเครื่องละ 400,000.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาขายแบบ : 22 กันยายน 2558 ถึง 13 ตุลาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 19 ตุลาคม 2558
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 800,000    บาท
ราคากลาง : 800,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10217           Fax :    038-467709           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580921144035712_เอกสารเปิดเผยราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580921144035696_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปภาณ ธีระวิทย์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 21 กันยายน 2558