ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กสอ. มท.5315.4/53727

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097682758
รายละเอียด : จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ PEA ทางระบบ Line (ภายใน)
ระยะเวลาขายแบบ : 9 ตุลาคม 2562 ถึง 9 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 22 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2500000    บาท
ราคากลาง : 2035998    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    025909556           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621009103056706_ราคากลาง line (ภายใน).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621009103056675_ประกาศจัดซื้อ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : มณจิรา เสนะวงศ์    E-mail : monjira.sena@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562