ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.08D/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง จำนวน 22 รายการ งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ
ระยะเวลาขายแบบ : 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 23 กันยายน 2558
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 6,894,240    บาท
ราคากลาง : 6,710,736    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 344,710    บาท
จำนวน : 22    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580824155740046_ราคากลาง อุปกรณ์โลหะ 22 รก..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580824155740000_ประกาศอุปกรณ์โลหะยึดโยง 22 รายการ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 สิงหาคม 2558