ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1กกค.(จร)(ซปก.)(e-bid)06/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61117209646
รายละเอียด : ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ของ กฟจ.แม่ฮ่องสอน และ กฟย.อ.ขุนยวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 30 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 31 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 19,704,300    บาท
ราคากลาง : 19,704,300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 985,215 บาท    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    0869200926           Fax :    -           E-mail :    srw_k@hotmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111100453714_ราคากลาง ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111100453682_เอกสารประกวดราคาจริง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สราวุธ ก้องไตรภพ    E-mail : sarawut.kon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562