ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)016M/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุ กลุ่ม overhead 3 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองทดแทนคลัง ส่วนที่งานย้ายแนวเบิกใช้งาน
ระยะเวลาขายแบบ : 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 8 สิงหาคม 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 518885.80    บาท
ราคากลาง : 518885.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจาราณาราคาต่อรายการ
-พิจารณาตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)016M/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600727170217650_ประกาศราคากลาง overhead 016M-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600727170217634_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา อุปกรณ์016M-60.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th)


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 กรกฎาคม 2560