ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบษ.(ปฮ.)1386/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63020012249
รายละเอียด : ซื้อ Load Break Tools จำนวน 6 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 30 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 7 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 963,000    บาท
ราคากลาง : 963,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    10626           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630327164608704_ปปช.07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630327164608688_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิติ กลีบเมฆ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม 2563