ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-TDDP.1(E)-029/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037309807
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน กลุ่มอุปกรณ์ประกอบสายไฟ และกลุ่มโครงเหล็ก สำหรับงานก่อสร้าง Underground Cable ช่วงเสาต้น SD-UG-2 ถึง GIS ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 จังหวัดเชียงราย ตาม คพจ.1
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มีนาคม 2563 ถึง 2 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 3 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:31 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,923,975.09    บาท
ราคากลาง : 2,114,929.90    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-9066           Fax :    0-2590-9068           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630325104036044_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630325152424216_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิมล เสนารายณ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563