ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-I-HVTC2-METER/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127425096
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA
ระยะเวลาขายแบบ : 7 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 28 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 31,030,000.00    บาท
ราคากลาง : 29,522,584.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,284.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1,551,500.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-5836           Fax :    0-2590-5855           E-mail :    spm@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621004170130124_รายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621004173512287_62-10-07_LabMeter_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พันทิวา ชิตเครือ    E-mail : pantiwa.thi@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2562