ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ที่ ต.1 สส.(บห.) 2140/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61107266644
รายละเอียด : งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (ตอกเสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.26 X 0.26 X 21.00 เมตร)พร้อมงานปรับปรุงที่ดิน ที่ กฟจ.สมุทรสงคราม (ที่ดินแห่งใหม่)
ระยะเวลาขายแบบ : 31 ตุลาคม 2561 ถึง 9 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 12 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,772,820    บาท
ราคากลาง : 3,772,820    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 500.-    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 188,641.- บาท    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    034711550           Fax :    034714519           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611031143838187_ราคากลางศูนย์ปฏิบัตการ กฟจ.สส.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปราณี ตระกรุดทอง    E-mail : pranee.tra@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม 2561