ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ขายทอดตลาด  เลขที่   น.1 กค.(มต.)5242/2562 ลว.8 ต.ต.2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : กฟอ.เกาะคา จ.ลำปาง ขายมิเตอร์ชำรุด 1 เฟส และ 3 เฟส จำนวน 363 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 8 ตุลาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 16 ตุลาคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,038.29    บาท
ราคากลาง : 9,038.29    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 9,038.29    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 452.00 บาท    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    054-282265           Fax :    054-282311           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621008142825541_ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟอ.เกาะคา.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621008141724232_ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟอ.เกาะคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภานุพงษ์ ธีระเชีย    E-mail : panupong.tee@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 ตุลาคม 2562