ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 กวว (สอ) 1744/60

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาขายแบบ : 13 พฤศจิกายน 2560 ถึง 21 พฤศจิกายน 2560
วันที่เสนอราคา : 22 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,341,955.48    บาท
ราคากลาง : 1,336,860.14    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำที่สุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25601113104358982_เปิดเผยราคากลาง EV Station.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25601113104358982_ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : มยุรีย์ แสนนามวงษ์    E-mail : mayuree.san@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 พฤศจิกายน 2560