ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ตามอนุมัติ อก.บษ.(ก2)

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ Current Transformer ระบบ 115 kV สฟฟ.บางสมัคร 1
ระยะเวลาขายแบบ : 1 ตุลาคม 2558 ถึง 12 ตุลาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 13 ตุลาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 701229    บาท
ราคากลาง : 701229    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455294 ต่อ 10611           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580929082539466_1 ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เอกพงศ์ พงษา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 กันยายน 2558