ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบญ.(ตป.)4811/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107076525
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ปป.สฟฟ.บางวัว2-สฟฟ.บางปะกง3 ตอน2
ระยะเวลาขายแบบ : 9 ตุลาคม 2562 ถึง 17 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1170723.40    บาท
ราคากลาง : 1170723.40    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 69    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621008155310797_ปร.5.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621008155054277_CCF08102562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 ตุลาคม 2562