ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B009/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 22 เควี ขนาดต่างๆ 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มิถุนายน 2558 ถึง 24 มิถุนายน 2558
วันที่เสนอราคา : 6 กรกฎาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9126200    บาท
ราคากลาง : 9126200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 456310    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580604141704946_8.ประกาศราคากลางประกวดราคาหม้อแปลง ซป.B009.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580604141704914_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกวดหม้อแปลงB009.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 4 มิถุนายน 2558