ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กกค.(ยธ.)06/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61077016294
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง สูง 3 ชั้น ขนาด 4.50*12.00 เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล
ระยะเวลาขายแบบ : 9 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 23 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,505,320.00    บาท
ราคากลาง : 3,497,616.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0891477006           Fax :    073262503           E-mail :    sumet.kon@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610709143754386_1.แบบประมาณการ ปรับแก้ 3.27 ชุด2.xls   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610709143754370_180709142215.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เปมิกา ทองตัน    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 กรกฎาคม 2561