ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.)B012/2558/

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายเคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 500 ต.มม.
ระยะเวลาขายแบบ : 14 สิงหาคม 2558 ถึง 25 สิงหาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 3 กันยายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,745,818    บาท
ราคากลาง : 3,745,818    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 187,290    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580805085429386_สายเคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 500 ต.มม..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580805085429355_สายเคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 500.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 4 สิงหาคม 2558