ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กมป.ป-I.63-05/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057036023
รายละเอียด : ซื้อเครื่องวัดความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Tester) ขนาด 5 kV DC จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 1 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 545,700.00    บาท
ราคากลาง : 457,425.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025905624           Fax :    025905657           E-mail :    phrueksaphan.man@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630522121441448_ราคากลาง_เครื่องวัดความต้านทานฉนวน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630522121441433_ร่างประกาศเชิญชวน e-GP_บันทึกเลขที่แล้ว.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พฤกษาพันธุ์ มานวกุล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2563