ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   N.2EB(กบษ.)-07/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077127077
รายละเอียด : จัดซื้อชุดเครื่องมือ ฮอทสติก 22-33 เควี จำนวน 90 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กันยายน 2562 ถึง 16 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 17 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,202,274.60    บาท
ราคากลาง : 3,560,856.75    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    055-320097 ต่อ 10624           Fax :    -           E-mail :    panchaporn.pun@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620905181336214_ปปช ราคากลาง แก้ไขชื่อ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620906062811147_2728_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน e-bidding เครื่องมื.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปัญจพร พูลสุข    E-mail : panchaporn.pun@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 5 กันยายน 2562