ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 กคย.017/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62127017091
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส พื้นที่ กฟอ.แก่งคอย ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 1,927,858.59    บาท
ราคากลาง : 1,927,858.59    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036-262122           Fax :    036-262129           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203144003714_ราคากลางจ้างเหมางดจ่ายไฟ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203144003683_ประกาศจ้างเหมางานงดจ่ายไฟ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พรสนอง มูลจันทร์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562