ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA.S.2(ปล)889/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117024152
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟเอกชนรายย่อย กฟส.ปะเหลียน ปี 2563
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 940000    บาท
ราคากลาง : 940000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    075-291-776           Fax :    075-289-192           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108111545760_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108111545745_งดจ่ายไฟ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปริญญา มากศักดาหาญ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562