ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2-กกค.(จค.)/246/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ปรับปรุงห้องสุขาอาคารสำนักงาน จำนวน 4 ชั้น กฟจ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 29 มีนาคม 2560 ถึง 10 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : 24 เมษายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2325900    บาท
ราคากลาง : 2325900    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 107680.25    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-054701-2ต่อ14023           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600410153335836_ปรับปรุงห้องน้ำ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศิริวรรณ เจริญวงศ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 เมษายน 2560