ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(C)-119/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107209286
รายละเอียด : จัดจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคูคต จ.ปทุมธานี
ระยะเวลาขายแบบ : 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง 3 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา : 6 มกราคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 283,668,331.30    บาท
ราคากลาง : 283,367,234.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 14,183,500.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-9066           Fax :    02-590-9069           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621129153304172_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621129153304172_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พนารัตน์ เคียนทอง    E-mail : panarut.kia@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2562