ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจน.ป(บ)-057-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62057437106
รายละเอียด : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) จำนวน 1 ระบบ
ระยะเวลาขายแบบ : 10 กันยายน 2562 ถึง 26 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 27 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 18,341,121.96    บาท
ราคากลาง : 18,341,121.96    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 917,057.00 บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025905314           Fax :    025905307           E-mail :    aorathai.san@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620910110449264_ราคากลาง CCTV.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620910110449249_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อรทัย แสงทอง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2562