ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)014D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : พัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการพาดสาย จำนวน 14 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561 เลขที่ ปก.ก.2กบญ(จซ.)014D/2561
ระยะเวลาขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 12 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 11525724.14    บาท
ราคากลาง : 10852900.38    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 14    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610220090619265_ราคากลาง 014D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610220090619249_014D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 20 กุมภาพันธ์ 2561