ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.1สส.กส.1512/2562 ลว. 2 ส.ค.2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077400051
รายละเอียด : งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน อนุมัติงานที่ ต.1 สส.บค. 142/2562 ลว. 23 พ.ค.62
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2562 ถึง 19 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 902882.98    บาท
ราคากลาง : 902882.98    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 300    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 43    รายการ
โทรศัพท์ :    034-711550           Fax :    034-714519           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620813085106302_1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620813085106287_new-doc-2562-08-13-08.48.07_25620813084924.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิรุตติ์ ชะโลธร    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 13 สิงหาคม 2562