ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   SMC-DES-I-01/2019

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107162422
รายละเอียด : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.2 และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 16 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 2 ธันวาคม 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 19 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 6,313,000    บาท
ราคากลาง : 6,231,680    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 315,650    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909505           Fax :    025909174           E-mail :    apirada.the@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621202091653856_01 - แบบฟอร์มประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621202091653825_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อภิรดา ธีรลีกุล    E-mail : apirada.the@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 ธันวาคม 2562