ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบษ.(ปฮ.)2247/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067119117
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ จำนวน 44 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 20 กรกฎาคม 2561 ถึง 8 สิงหาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 9 สิงหาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 6,095,255    บาท
ราคากลาง : 6,095,255    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 304,762.75 บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    081-8132680           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610719120956328_bell777.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610719120956297_ประกาศ19072561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 กรกฎาคม 2561