ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กส.(ลจ.)037/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097596390
รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ - แยกเทพประสิทธิ์ (ตอนที่ 3)
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 19 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2194998.94    บาท
ราคากลาง : 2194998.94    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038111854           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621106110539316_ตาราง ปปช. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ - แยกเทพประสิทธิ์ (ตอนที่ 3) ครั้งที่ 2.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621106110539300_ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ - แยกเทพประสิทธิ์ (ตอนที่ 3) ครั้งที่ 2.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เกิดชัย เอมสมบัติ    E-mail : koetchai.ems@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 พฤศจิกายน 2562