ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2กกค.(ยธ.)695/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงานและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.พานทอง จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 14 มีนาคม 2561 ถึง 21 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 22 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,167,864    บาท
ราคากลาง : 4,173,107    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455-086 ต่อ 10170           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610313112650773_ราคากลาง - โรงเก็บพัสดุ กฟอ.พานทอง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610313112650757_ประกาศรายงานขอจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ กฟอ.พานทอง (e-GP)‡.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สิริกร นาคพันธุ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2561