ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127123652
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อลวดอลูมิเนียม จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 มกราคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,995,477.50    บาท
ราคากลาง : 5,220,883.10    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280,038-467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611227143803091_ราคากลาง 015D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611227143803044_ประกาศ 015D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 ธันวาคม 2561