ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจต.ป(สฟ)-015-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077051820
รายละเอียด : จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง
ระยะเวลาขายแบบ : 13 สิงหาคม 2562 ถึง 10 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 11 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 69,532,880.00    บาท
ราคากลาง : 20,279,795.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 3,476,644.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-5324           Fax :    0-2591-5401           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620813102534296_ราคากลาง_กฟภ.กจต.ป(สฟ)-015-2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620813102534202_ประกาศเชิญชวน กฟภ.กจต.ป(สฟ)-015-2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ขวัญภิชา ม่านกลาง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 13 สิงหาคม 2562