ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)020D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 15 รายการ ตามแผนงานก่อสร้างโครงการ คพญ.,คพจ.,คขก.2,ผชฟ. ไตรมาส 1 ปี 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 20 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 19,290,751.80    บาท
ราคากลาง : 19,290,195.40    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 15    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455250           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610227155430885_ปปช. 020D.2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610227155430869_ประกาศ020D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : กุลนาถ คงสวัสดิ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 กุมภาพันธ์ 2561