ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต2.นศ(บห)041/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067443357
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งโครงงานติดตั้งโครงหลังคาและสิ้่งก่อสร้างอื่นๆคลังพัสดุ
กฟจ.นครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 9 กรกฎาคม 2561 ถึง 18 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 19 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,347,651.69    บาท
ราคากลาง : 2,316,657.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-346955           Fax :    075-347324           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610708204224859_07071801.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610708204850051_08071801.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิบูลย์ศิริ ยังชุ่ม    E-mail : viboonsiri.pun@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 กรกฎาคม 2561