ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(คพจ.) 02/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม Guying Hardware (form no.93-5(1)) ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559
ระยะเวลาขายแบบ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 23 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 654947    บาท
ราคากลาง : 654947    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(คพ.)02/2559
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกฟภ.ที่ได้รับขึ้นทะเบียนผู้ขาย venderlist แล้ว
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600208100338774_ประกาศราคากลาง Guying.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600208100338758_ประกาศ คพจ 02-2559.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405 พลอยนภัส 086-8295181


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2560